لیست کابینت سازان مشکین دشت کرج

لیست کابینت سازان و کابینت فروشان جواز دار منطقه مشکین دشت کرج

عليامينيکرج مشکين دشت خ هدايتکار روبروي مدرسه البرز جنب کوچه  نعمت پور ۶۲۰۳۷۵۷کابينت قصر فلز

نام نام خوانوادگی آدرس فروشگاه یا کارگاه تلفن شهرت صنفی
مراد علي انتظاري کرج مشکين دشت خ شهيد هدايتکار روبروي پمپ بنزين کابينت خيام ۶۲۰۱۸۱۹ کابينت سازي خيام
بهروز نوفلاح کرج محمد شهر ، خ زيبا دشت ، خ ولي عصر نبش فجر ۳ درب سبز رنگ اتو کلاو سازي
حامد باقري لري کرج  مشکين دشت خيابان شهيد زارع جنب رستوران باغ گردو کابينت سازي اتحاد ۳ ۶۲۱۷۰۳۵ کابينت سازي اتحاد۳
محمد آذر کرج  مشکين دشت خيابان شهيد هدايتکار روبروي پمپ بنزين کابينت خيام ۶۲۰۱۸۱۹ کابينت خيام
 مسیح اله  کمال پور  زیبا دشت شهرک ولی عصر فجر ۲ درب آخرسمت راست زیبا کابین ۶۳۲۰۳۲۶  زیبا کابین
 یاسر کریمی مشکین دشت شهرک بعثت  بلوار فردوسی بین نیلو فر ۵ و۶ ۳۶۷۰۹۸۵۴  کابینت کریمی
کر
احمد حبيبي کرج مشکين دشت خيابان خوشنام خيابان نيلوفر بعد از فرعي سوم سوله عليمرداني ۶۲۰۸۸۴۳
مهرداد عبادي فر کرج مشکين دشت خيابان دشت بهشت سوم کوچه گليشد انتهاي باغ اخوان ۶۲۰۲۷۲۸
رضا خسروي کرج مشکين دشت ميدان آزادگان ابتداي خيابان خوشنام درب دوم کابينت سان ۶۲۰۶۷۷۸ کابينت سان
فاطمه مرادي کرج مشکين دشت شهرک مهندس زراعي دانش ۲ جنب آژانس حامد کابينت توانگر ۳۶۷۰۸۴۱۶