تاریخچه اتحادیه

تاریخچه اتحادیه

اتحادیه صنف صنایع فلزی در سال ۱۳۶۴ باهمکاری تعدادی از کابینت سازان شهر کرج و حومه در محل دفتر تعاونی صنایع فلزی کرج واقع در حصارک جنب پمپ بنزین تشکیل گردید که در آن زمان آقایان مرحوم ابراهیم عبدالرزاقی و حسن طلائی و قاسم رضایی به عنوان هیئت رئیسه اتحادیه صنایع فلزی شروع به فعالیت نمودند شرکت تعاونی ملکی را در ۴۵ متری گلشهر خریداری نمود و در محل جدید مستقر گردید ، در همان سال تعاونی یکی از اتاق های خود را در اختیار اتحادیه قرار دادتا اتحادیه و تعاونی در یک ساختمان به همکاران صنفی و شهروندان خدمات ارائه دهند تا سال ۱۳۷۰ آقایان عبدالرزاقی و طلایی و رضایی در اتحادیه مشغول فعالیت بودند ، که در سال ۱۳۷۰ پس از انتخابات آقای هادی بهرامی (رئیس)آقای قاسم پورنظری (نایب رئیس) و آقای حسین داودی بازرس انتخاب شدند.

انتخابات در سال ۱۳۷۴ برگزار گردید که آقای قاسم پورنظری (رئیس) آقای هادی بهرامی (نایب رئیس )و آقای حسین داودی (خزانه دار و بازرس) انتخاب گردیدند.

انتخابات در سال ۱۳۷۸ برگزار گردید آقای قاسم پورنظری (رئیس ) آقای ایوزعلی شعبانی (نایب رئیس ) آقای حسین پدرام راد( خزانه دار و بازرس )انتخاب شدند.

انتخابات در سال ۱۳۸۲برگزارگردید آقای قاسم پورنظری (رئیس) آقای ایوزعلی شعبانی (نایب رئیس) آقای حسین پدرام راد (خزانه دار و بازرس ) انتخاب شدند.

انتخابات دوره در سال ۱۳۸۶برگزار گردید .آقای قاسم پورنظری (رئیس) آقای حسین پدرام راد (نایب رئیس)آقای احمد پیرزاده (خزانه دار)آقای سیف اله یوسفی (دبیر )آقای حمیدرضا محمدیه (بازرس)

انتخابا ت در سال ۱۳۸۹ برگزار گردیدآقای قاسم پورنظری (رئیس)آقای سیف اله یوسفی (نایب رئیس) آقای احمد پیرزاده (خزانه دار )آقای حسین پدرام راد (بازرس ) آقای علی حاج غلامرضایی (دبیر)