عدم استفاده از عناوین خارجی

عدم استفاده از عناوین خارجی

عدم استفاده از عناوین خارجی

همکاران محترم بخشنامه ذیل در خصوص عدم استفاده عناوین بیگانه در واحد های صنفی میباشد

AnavinKhareji